• Práce s mapou a její rozvoj je jedním ze zásadních témat geografického vzdělávání na všech stupních vzdělávacího systému. Proto je vhodné jí věnovat dostatečnou pozornost i v oblasti výzkumu geografického vzdělávání. A právě výzkum práce s mapou v nejširších souvislostech, avšak převážně z pohledu geografického vzdělávání (a také s ohledem na možnou implikaci výsledků výzkumu v školní praxe) je předmětem zájmu Výzkumné skupiny pro práci s mapou v rámci Centra geografického a environmentálního vzdělávání, které působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

  Z výzkumných témat lze např. zmínit:

  - hodnocení úrovně práce s mapou u žáků ve věku 11, 15 a 18 let

  - identifikace rozvoje mapových dovedností v rámci nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání

  - identifikace faktorů ovlivňující úroveň práce s mapou mladých lidí

  - hodnocení vlivu typu mapy a typu mapových dovedností na úroveň práce s mapou

  - typologie učitelů zeměpisu z pohledu jejich osobního pojetí práce s mapou studentů

  - miskoncepce studentů při práci s různými tematickými mapami

  - strategie žáků při analýze a interpretaci map

  - kognitivní aspekty práce s mapou

  Uvedená výzkumná témata jsou řešena jak v rámci výzkumných projektů, tak také závěrečných pracístudentů PřF UK, díky čemuž se kvalitativně i kvantitativně rozrůstá spektrum výzkumů i personálnísložení této neformální skupiny. Výstupem z těchto výzkumů pro školní praxi je mimo jiné onlineadaptivní aplikace rozvoje mapových dovedností, kterou naleznete v záložce „aplikace“.

  Aplikace vznikla za podpory Technologické agentury ČR, projekt č. TL02000302.

  Členové

  Spolupracovali