• Metodika práce s mapou

  Certifikovaná metodika práce s mapou (která je zde volně ke stažení)vznikla jako součást širšího projektu Adaptivní aplikace rozvojemapových dovedností (TAČR, č. TL02000302).

  Metodika si klade za cíl souhrnně předložit veškeré informace, kteréby mohli vyučující při rozvoji práce s mapou u svých žáků potřebovat.Přičemž veškerý obsah je uzpůsoben potřebám základních astředních škol.

  V první kapitole je tak popsána mapa a jednotlivé druhy map, sekterými se lze nejčastěji setkat ve školní praxi i mimoškolním životě.Dále jsou zde uvedeny veškeré náležitosti, které by měla mapa mít,abychom její obsah špatně neinterpretovali. Velmi přínosné pak jsouinformace o častých chybách, desinterpretacích či miskoncepcích,které se v souvislosti s danými druhy map vyskytují. V dalšíchkapitolách je již pozornost věnována práci s mapou, a to jak v úrovniplánovaného realizovaného i dosaženého kurikula.

  Velkým přínosem pro školní praxi jsou ukázky a úlohy rozvojemapových dovedností i popis, jakým způsobem lze systematickyformulovat úlohy v duchu pedagogického scaffoldingu (založeném nabudování „lešení“ žákovskému učení). Pro přímé využití ve výuce je vsedmé kapitole představena desková didaktická hra rozvíjející práci smapou. V závěrečné kapitole je popsána samotná online vzdělávacíaplikace a naznačeny jsou i způsoby začlenění této aplikace přímo dovýuky.

  Věříme, že tato publikace najde cestu především k vyučujícím, prokteré se stane inspirativním zdrojem informací i námětů pro vlastnívýuku a rozvoj vlastního pojetí výuky.

  Martin Hanus, Lenka Havelková, Tereza Kocová, VeronikaBernhäuserová, Kristýna Štolcová, Karolína Fenclová, Marek Zýma
  Články    


  Webináře

  Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map - M. Hanus